Chiến lược giá: Hớt váng sữa

Hớt váng sữa là một trong những chiến lược định giá thường được dùng bởi các công ty công nghệ. Đây là chiến lược giá mà Apple đã trở nên thành công.

Chiến lược Hớt Váng Sữa giúp các công ty dễ dàng thu hồi vốn nhanh và tạo ra lợi nhuận lớn

Chiến lược giá Hớt váng sữa

Hớt váng sữa là hình ảnh sử dụng khi người ta tách sữa, phần sữa ngon nhất nổi lên trên. Người ta sử dụng hình ảnh này cho chiến lược Marketing về giá, ám chỉ việc thu hút được phần ngon nhất của thị trường.

Bạn có thể xem chi tiết video dưới đây, hãy ghi xuống những gì học được và áp dụng nó vào công việc kinh doanh của bạn.

Chiến lược Hớt váng sữa