THE CEO CHALLENGE: Bạn sẽ học được vô vàn những kiến thức kinh doanh và marketing