Thay đổi tốc độ kiếm tiền bằng cách hoàn thành các bài học nhanh hơn!

Không quan trọng, bạn sống bao lâu !

Không quan trọng, bạn bao nhiêu tuổi!

Quan trọng nhất, là bạn hoàn thành được bao nhiêu bài học. Có rất nhiều, người trẻ vẫn giàu. Có rất nhiều người mãi về già họ mới bắt đầu giàu.

Điều quan trọng không phải là đúng hay sai, hãy luôn nhớ, chúng ta sống trong một cuộc đời và cuộc đời này là một ngôi trường đặc biệt. Ngôi trường này, không có thời gian bắt đầu và cũng chẳng có kết thúc . Ở trong ngôi trường này chỉ có những bài học, việc của chúng ta là hoàn thành những bài học đó . Bài học sau luôn khó hơn bài học trước. Bài học sau chỉ đến, khi chúng ta hoàn thành bài học trước. Chỉ khi nào chúng ta hoàn thành bài học này thì bài học khác mới đến với cuộc đời chúng ta. Không quan trọng, bạn sống bao  lâu. Không quan trọng, bạn bao nhiêu tuổi.

Học tập trọn đời

Quan trọng nhất, là bạn hoàn thành được bao nhiêu bài học. Có rất nhiều, người trẻ vẫn giàu. Có rất nhiều người già, sau đó mới giàu. Lý do đơn giản nhất, là vì tốc độ hoàn thành những bài học khác nhau.

Không quan trọng bạn bao nhiêu tuổi. Có thể bạn rất trẻ, cũng có thể bạn rất già. Nhưng quan trọng nhất, là bạn học được những bài học mới nào trong ngày, của mình. Nó không phải phụ thuộc vào lứa tuổi, nó phụ thuộc vào việc bạn đã hoàn thành những  bài học này. Bài học càng khó, khi chúng ta, hoàn thành được càng nhiều các bài học.

Thay đổi tốc độ kiếm tiền bằng cách hoàn thành các bài học nhanh hơn.