The CEO Challenge: HA LONG Bay Contest 12h00 ngày 7/11/2017 chính thức bắt đầu